ห้องเชื่อม

เชื่อมเหล็กหนาอย่าลืม

เชื่อมเหล็กหนาอย่าลืม "บาก"